tlhIngan Hol
Advertisement

tera' vIghro' motlh

vIghro' Qup.

Ha'DIbaH 'oH vIghro''e'.

tlhIngan Ha'DIbaH 'oH, 'ach tera' cat rurqu' 'oH. naDev tera' vIghro' Dellu'. tInqu'be' vIghro', roD cha' cheb ngI', 'ej cha' 'uj 'aD. loS ghamDu' ghaj. tunqu' veDDaj. jaS nguv veDDaj; chaq chIS, chaq qIj. rut Doq 'ej beqpuj rur. 'ach not SuD 'oH.

wamwI' qu' 'oH vIghro''e'. po'qu' mInDu'Daj teSDu'Daj je. qaStaHvIS ram Hurgh muD 'ach leghlaHchu' vIghro'. nom tlha'. Qa'Hom Sop.

nIteb wam vIghro'. QumDI' wab tlhuD 'ej vIH porghDaj.

Advertisement