tlhIngan Hol
Advertisement

   SKI: This article is about galaxies.   

Wikipedia W

This article was originally created inside the Klingon language section of Wikipedia.
PESSTO Snaps Supernova in Messier 74

M74 qIb

Hovmey, Hovtay'mey', Hov joj Hap, Hap Hurgh je pat 'oH qIb'e'. chaq HoS Hurgh ghaj je patvam. tlhammo' tay'taH patvam. motlh wa'maH 'uy' Hov ngaS qIbmey mach 'ej motlh wa'SaD 'uy' 'uy' Hov ngaS qIbmey tIn. botlh lubav Hoch qIbmey. qelI'qam law' 'aD qIb HeHmey joj 'ej qelI'qam law'qu' 'aD qIbmey jojmey. tlhoS Hap Hutlh qIbmey jojmey.

HapHey Hurgh, HoSHey Hurgh je ngaSlaw' HochHom qIb Hap 'a DaH 'ay'meyvam luleghbe'lu'bogh yajchu'be' Humanpu'. qIbmey botlh law'Daq Hap luSpetmey law'qu''e' lutu'lu'law'.

yIlegh je[]

  • nIm taw
  • Hov
  • Hov tay'
Advertisement