FANDOM


paq'batlh
tlhIngan Hol vur no' 'oH no' Hol'e'. 

rur cha' 'ach pIm mu'tay'mey pabmey je. wab law' choHmeymo' pIm je wabmey.

a rur o

H moj q'

Q moj 'q

gh moj g'

ch moj ty

S moj sy


no' Hol Qur: HevwI' ghIq vangwI' ghIq wot

(tlhIngan Hol vur Qur: HevwI' ghIq wot ghIq vangwI')


mu'tay' tetlh

‘qin: Qun

teq: tIq

tyan: chen

? -muq’/-maq’ : moH

Dya: ‘ej/je

‘ach: ‘ach

qil: qul

-maa: -mey/-pu’/-Du’

bosru: baS

tlhengon: tlhIngan

qoD: qaD

? pog’: pagh (in the sense of « nothing »)

syisi: SuS, SIS(?) (definitely the forerunner of both words)

quq’: qoH

viv: vuv

-bat: -be’

mu’qberet: moQbara’

lub: lob

nev: nIv

jotlh: jatlh

tlhip: tlhup

-Det: -DI’

tog’: tagh, bI’reS

moy’: may’

qom: qam

beng: bIng

-bug’: -bogh (possibly used in the role of both -bogh and -‘e’)

‘qi’tu’: QI’tu’

pung: pong

li- : lu-

‘ew: ‘Iw

tyo: cha’

sye’q: Sov

q’op: Hap

‘usru: HoS

-tyeDi: -chaj

-DoDi: -Daj

me-: them—> them (non-existant in standard Klingon

Dur: bertlham (ancestor of Dor)

-tyuq’: -choH

Doq’: DaH

-toq’: -taH

-g’oty: -ghach

? ‘e: him—>him (non-existant in standard Klingon)

‘uq’: ‘oH

-mut: -mo’

-q’ot: -Ha’

netabq’ot: nItebHa’

netab: nIteb

-loq’: -laH

-‘lit: -lI’

g’ub: Suv

-‘ag’: -‘egh

qoot: Qaw’

-tyiq: -chuq

Dyay: jey-nesru: nIS

no' Hol thleghmey naQ:

netabq’ot ‘usrutyeDi pog’ ‘eDyayloq’ ‘qinmaa meqoot

(nItebHa’ HoSchaj jeylaH pagh Qunpu’ Qaw’)

teq ‘qinmaa tyanmaq’

(tIq chenmoH Qunpu’)

syisi teqmaa lig’ub

(SuS luSuv tIqDu’)

quq’ syisi vivbat

(qoH vuvbe’ SuS)

qom bengDoq ‘uq’bug’ Doq lipung ’qi’tu’ lipung

(qamDu’chaj bIngDaq lupong, QI’tu lupong)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.