FANDOM


   SKI: This article is about China.   

China in World

tera'Daq jungwoq yoS

Asia Sep'a'Daq Sep 'oH jungwoq'e' (中国 Zhōngguó). pongDaj mughlu'chugh "botlhDaq 'oHbogh Sep'e'" jatlhlu'. DaH puHvamDaq taH woQvam: "jungwoq nugh nganyoS" (中华人民共和国 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó).

jungwoq Sep mon 'oH Beijing'e', 2.4 'uy' meyrI' qelI'qam juv pa'Daj 'ej 1.3 SaD 'uy' nganpu' ghaj. jungwoq Hol (Mandarin HolHom, Cantonese HolHom latlh HolHommey joq) lujatlh. laDlaH, ghItlhlaH je HutmaH wa' vatlhvI'.

qumEdit

Flag of China

SepvamDaq woQ ghaj communism 'obe'. DIS 1949 chenpu' nugh nganyoS, qaSpa' Dochvam nganyoS 'oHpu' jungwoq'e'. DaH Taiwan latlh pong 'oH "jungwoq nganyoS"'e'. Hu Jintao ghaH jungwoq che'wI''e'. wejmaH cha' yoSmey ghaj, 'ach yoSqoqDaj wej'maH wejDIch 'oH Taiwan jatlh jungwoq.

bIH jungwoq yoSmey'e':
AnhuiBeijing (vengyoS) – botlh Mongolia ("Nei Menggu") – Chongqing (vengyoS) – FujianGansuGuangdong ("Kanton") – Guangxi ("Zhuang yoS") – GuizhouHainanHebeiHeilongjiangHenanHongkong ("Xianggang", vengyoS) – HubeiHunanJiangsuJiangxiJilinLiaoningMacao ("Aomen", vengyoS) – Ningxia ("Hui yoS") – QinghaiShaanxiShandongShanghai (vengyoS) – ShanxiSichuanTianjin (vengyoS) – Tibet ("Xizong") – Xinjiang ("Uyghur yoS") – YunnanZhejiang

qunEdit

qun nI'qu' ghaj jungwoq, vaghSaD benvo' De' ghajlu', Hochlogh jungwoqDaq qun paqmey qonta' Humanpu'.

jungwoq tayqeq mung 'oH Huanghe bIQtIq'e'. Han bovDaq potlhchoH chan. reH jungwoq retlhDaq bIHtaH latlh nughmey Qob. pIj yoS luyot. vatlh DIS poH wa'maH HutDIch botlh; DaH "chal Hoch bIng" 'oHbe'law' jungwoq 'e' ghovnISta'bogh 'oH ghom Europe Sep'a'.

jungwoq qunDaq bIHtaH wej yol'a'mey:

  1. botlh ↔ retlhmey
  2. ta' ↔ nganpu'
  3. yoS ↔ yoSmey nov

reH rur'egh jungwoq bovmey: bov bI'reS; law' wIjwI'Hompu' tu'lu'mo' Humanpu' rupqu' qum, 'ach puH'a' ghajwI'pu' rupbe'lu'. wIjwI'Hompu' Huch luboS. meqba'vammo' law' Huch QI' HoS ghajtaH yoS. bov botlh; puSchoHmo' wIjwI'Hompu', puH latlh luHev puH'a' ghajwI'pu'. Humanpu' yap ruplaHbe' yoS 'ej pujchoH. bov bertlham; ta' lumoj neHbogh law' tuqmey mIp lutu'lu'. mIpHa'choH wIjwI'Hompu' 'ej lotlhrup. pIj yoS luyot je nughmey nov qaj qaS lotmey. vaj Dej bov 'ej bov chu' maqlu'.

jungwoq bovmey jIHEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.