ghawran (DIS 2367)

Hov lengDaq loD ghaH 'ej tera' Dorpa' vatlh DIS poH cha'maH loS tlhIngan yejquv Qang ghaH ghawran M'Rel puqloD'e'. DIS 2375 HoHta' wo'rIv. rabe'rIt 'o'raylIy (Robert O'Reilly) ghaH DawI'Daj'e'.

bov 'eq[edit | edit source]

qaSpa' DIS 2367 tlhIngan yejquvvo' nov ghaH ghawran'e' 'ej reH yojmeychaj qaD. Heghpu'DI' qI'empeq Qang, Qang chu' lumoj luneH ghawran DuraS je. qI'empeq HoHmeH tar lo'ta'law' ghawran, 'ach HoHta' DuraS 'e' Har qabDu' law'. qaStaHvIS cho'tay ghawran HoH 'e' nID DuraS 'ach Qapbe'. DuraS HoHta' wo'rIv, vaj Qang chu' moj 'e' wIvlu'.

tlhIngan tayqeq noH[edit | edit source]

ghawran wIvlu'pu'DI' patlhDaj luqaD 'e' lunID DuraS tuq be'nI'pu' lurSa' be'etor je. patlhvetlhDaq Toral SughmeH yejquv luponta'. matlhbe'choH tlhIngan law' 'ej vaj DorDI' DIS 2367 tagh tlhIngan tayqeq noH. Qapta' ghawran. QaHmo' DIvI', boQchuq DuraS romuluS Hov wo' je 'e' tu'lu'. tlho'meH mogh tuq quvmoHqa' ghawran.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.