tlhIngan Hol
Advertisement

'evnagh jIHmeH yaH ghajbogh tlhIngan yuQ 'oH Morska'e'. DIvI' tlhIngan wo' je jojDaq neHmaHDaq 'oHtaH 'ej pIj muD qab ghajlaw'.

DIS 2293; rura' pente'vo' Kirk HoD McCoy Qel je toDmeH Sumpu' USS 'entepray' NCC-1701-A. Do'; tlhIngan Duj 'oH 'entepray''e' 'e' yuQDaq tlhIngan chamwI'pu' HarmoHlaH Uhura QumpIn.

Advertisement