FANDOM


qupDajvo' Hol'e' ghojbogh vay' 'oH Hol wa'DIch'e'.
roD Holvam jatlhlaHchu'qu' jatlhwI'. latlh Hol jatlh neHchugh ghaH, vaj 'oH ghojnIS.